Có 1 kết quả:

qiǎn yì

1/1

qiǎn yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) easy
(2) simple
(3) suitable for beginners