Có 1 kết quả:

qiǎn fú diāo

1/1

qiǎn fú diāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bas-relief