Có 1 kết quả:

qiǎn gēng

1/1

qiǎn gēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to scratch
(2) shallow plowing