Có 1 kết quả:

qiǎn sè

1/1

qiǎn sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

light color

Một số bài thơ có sử dụng