Có 1 kết quả:

qiǎn xiǎn

1/1

qiǎn xiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plain
(2) clear
(3) obvious