Có 1 kết quả:

qiǎn huáng sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) buff
(2) pale yellow