Có 1 kết quả:

tiān luàn

1/1

tiān luàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to cause trouble for sb
(2) to inconvenience