Có 1 kết quả:

qīng yī sè

1/1

qīng yī sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monotone
(2) only one ingredient
(3) (mahjong) all in the same suit