Có 1 kết quả:

qīng cāng chá kù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make an inventory of warehouses