Có 1 kết quả:

qīng cháng ㄑㄧㄥ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to repay a debt in full
(2) to redeem
(3) to clear