Có 1 kết quả:

qīng liáng yóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) soothing ointment
(2) balm