Có 1 kết quả:

qīng jiǎo

1/1

qīng jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suppress (insurgents)
(2) clean-up operation