Có 1 kết quả:

qīng chàng

1/1

qīng chàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sing opera music (without staging or make up)

Một số bài thơ có sử dụng