Có 1 kết quả:

qīng guān nán duàn jiā wù shì ㄑㄧㄥ ㄍㄨㄢ ㄋㄢˊ ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄚ ㄨˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

even an honest and upright official will have difficulty resolving a family dispute (proverb)