Có 1 kết quả:

qīng píng

1/1

qīng píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(computing) to clear (all items on the display screen)