Có 1 kết quả:

qīng chāi hù

1/1

qīng chāi hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) demolition of homes
(2) to destroy homes (for new building projects)