Có 1 kết quả:

qīng xī dù

1/1

qīng xī dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) definition
(2) sharpness
(3) clarity