Có 1 kết quả:

qīng zhèng

1/1

qīng zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

upright and honorable

Một số bài thơ có sử dụng