Có 1 kết quả:

qīng dí ㄑㄧㄥ ㄉㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to rinse
(2) to wash
(3) to clean
(4) to purge
(5) to comb out