Có 1 kết quả:

qīng jié gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cleaner
(2) janitor
(3) garbage collector