Có 1 kết quả:

qīng chè

1/1

qīng chè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear
(2) limpid

Một số bài thơ có sử dụng