Có 1 kết quả:

qīng chǎo

1/1

qīng chǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir-fry
(2) to saute