Có 1 kết quả:

qīng rè

1/1

qīng rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to alleviate fever (medicine)
(2) to clear internal heat (Chinese medicine)

Một số bài thơ có sử dụng