Có 1 kết quả:

qīng lǐ duì wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to purge the ranks