Có 1 kết quả:

qīng qú

1/1

qīng qú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lean
(2) thin
(3) spare

Một số bài thơ có sử dụng