Có 1 kết quả:

qīng zhēn

1/1

qīng zhēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Islamic
(2) Muslim
(3) halal (of food)
(4) clean
(5) pure

Một số bài thơ có sử dụng