Có 1 kết quả:

qīng suàn yè wù ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ ㄜˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clearing bank