Có 1 kết quả:

qīng suàn yè wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

clearing bank