Có 1 kết quả:

qīng qǐ

1/1

qīng qǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful
(2) elegant