Có 1 kết quả:

Qīng huá Dà xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Tsinghua or Qinghua University, Beijing
(2) National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan