Có 1 kết quả:

qīng jìng

1/1

qīng jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quiet
(2) peaceful and quiet

Một số bài thơ có sử dụng