Có 1 kết quả:

qīng diǎn

1/1

qīng diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to check
(2) to make inventory