Có 1 kết quả:

yuān guǎng

1/1

yuān guǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

broad and extensive (of knowledge etc)