Có 1 kết quả:

yuān xuán

1/1

yuān xuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profundity
(2) depth