Có 1 kết quả:

dú zhí

1/1

dú zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wrongdoing
(2) failure to do one's duty