Có 1 kết quả:

jiàn qū

1/1

jiàn qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become more and more
(2) to gradually become