Có 1 kết quả:

yú wǎng

1/1

yú wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fishing net
(2) fishnet