Có 1 kết quả:

shèn liáng

1/1

shèn liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel cold (as symptom)
(2) permeated by cold