Có 1 kết quả:

jiǎn miǎn

1/1

jiǎn miǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to reduce or waive (taxes, punishment, rent, tuition etc)