Có 1 kết quả:

jiǎn màn

1/1

jiǎn màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to slow down