Có 1 kết quả:

jiǎn yáo qí ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˊ ㄑㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fin stabilizer (in ships)
(2) anti-roll stabilizer