Có 1 kết quả:

jiǎn shù fēn liè

1/1

Từ điển Trung-Anh

meiosis (in sexual reproduction)