Có 1 kết quả:

jiǎn hé

1/1

jiǎn hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nuclear weapons reduction (abbr. of 裁减核武器)
(2) disarmament