Có 1 kết quả:

jiǎn yì

1/1

jiǎn yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

debuff (gaming)