Có 1 kết quả:

jiǎn hào

1/1

jiǎn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

minus sign - (math.)