Có 1 kết quả:

jiǎn qīng

1/1

jiǎn qīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lighten
(2) to ease
(3) to alleviate