Có 1 kết quả:

jiǎn sù qì ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) moderator
(2) reducer (mechanical gearbox)