Có 1 kết quả:

jiǎn chú

1/1

jiǎn chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reduce
(2) to lessen (pain etc)
(3) to deduct (from taxes)