Có 1 kết quả:

jiǎn zhèn qì

1/1

jiǎn zhèn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shock-absorber