Có 1 kết quả:

jiǎn líng

1/1

jiǎn líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to become more youthful